Oskrba s pitno vodo

Upravljanje in vzdrževanje javnih vodovodov kot gospodarsko javno službo v Občini Radeče izvaja JP Komunala Radeče. Vodovodni sistemi, ki jih upravlja podjetje so naslednji:

Vodovod Radeče (Njivice, mesto Radeče, Hotemež, Vrhovo, Prapretno, Log, v pripravi je še Obrežje)

  • Vodovod Brunk (Rudna vas, Dobrava, Brunk, Goreljce, Vrhovška gora),
  • Vodovod Brunška gora (naselje Brunška gora z okolico),
  • Vodovod Čimerno (vas Čimerno, Zavrate, Zgornje Jelovo).

Glavna naloga gospodarske javne službe je zagotavljanje zadostnih količin pitne za gospodinjstva, obrtno dejavnost in industrijo iz javnega vodovodnega sistema.Pri izvajanju oskrbe s pitno vodo mora podjetje izpolnjevati zahteve Pravilnika o pitni vodi (Uradni List RS št. 9/2004) in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Radeče (Uradni List RS št. 35/2001).

Za izpolnjevanje predhodno navedenih zahtev podjetje izvaja sledeče naloge:

  • Izvajanje in izpopolnjevanje notranje kontrole sistema HACCP in s tem zagotavljanje ustreznosti kvalitete pitne vode,
  • Redno vzdrževanje vodovodnih sistemov,
  • Intervencijsko vzdrževanje,
  • Investicijsko vzdrževanje,
  • Izvajanje programa menjave vodomernih števcev skladno z Zakonom o meroslovju in občinskimi odloki s področja izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z vodo,
  • Sistematično odkrivanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu,
  • Izpopolnjevanje Geografskega Informacijskega Sistema.

Poleg oskrbe s pitno vodo podjetje v okviru enote vodovod- kanalizacija izvaja investicijska dela za gradnjo nove in rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture.

 

NAVODILO OBVEŠČANJA V PRIMERU OMEJITVE ALI PREPOVEDI UPORABE PITNE VODE

V primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode se  prizadete porabnike obvešča se vsak dan do preklica in sicer preko lokalnega radia, z obvestilom na oglasni deski in na spletni strani upravljalca in občine.

Uporabnike se obvešča na sledeče načine:

–          Lokalni radio: AKTUAL –  KUM Trbovlje

–           Spletne strani : www.komunala-radece.si, www.radece.si/

–           Oglasne table

 

POROČILA O REZULTATIH PREIZKUSOV PITNE VODE

Poročilo o rezultatih preizkusov pitne vode na javnih vodovodnih sistemih v Občini Radeče:

– za leto 2018: Tabela

– za leto 2017: Tabela

– za leto 2016: Tabela

– za leto 2015: Tabela

– za leto 2014: Tabela

– za leto 2013: Tabela

– za leto 2012: Tabela

– za leto 2011: Tabela

Preskoči na osrednjo vsebino