Oskrba s pitno vodo

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE PITNE VODE OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE SKLADNO Z UREDBO O PITNI VODI (Ur. list RS, št. 61/23, Priloga 4)

Upravljavec sistemov:
Komunala Radeče d.o.o.
Titova ulica 107
1433 Radeče

ID za DDV: SI30080070
Matična št.: 5475988000

Direktorica Brigita Stopar, univ.dipl.oec.

Tel: +386 (0)3 56 80 240
E-mail: tajnistvo@komunala-radece.si
http://www.komunala-radece.si

Kontakt za vodovod:
Robert Sonc
GSM: 041/824- 202
Tel: (03) 56-80-245
E-mail: vodovod@komunala-radece.si


Predstavitev vodovodnih sistemov

Vodovodni sistem RADEČE (število prebivalcev cca 1924, distribucija vode cca 390 m3/dan)
Vodovodni sistem Radeče se napaja iz vodnega vira – vrtine Jagnjenica in zajetja Samčeva reber. V območje oskrbe sodijo naselja Radeče, Vrhovo, Hotemež, Prapretno, Log pri Vrhovem, Zagrad, Obrežje ter delno Dobrava.
Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 27 x letno, v primeru odstopanj se število vzorčenj poveča.
Na vodovodnem sistemu se  opravlja priprava pitne vode – avtomatska dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. Koncentracije prostega preostalega klora  so v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Vodovodni sistem NJIVICE (število prebivalcev cca 460, distribucija vode cca 198 m3/dan)
Vodovodni sistem Njivice se napaja iz vodnega vira – zajetja Močila – Stari dvor. V območje oskrbe sodijo naselja Stari dvor, Njivice in Žebnik.
Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 12 x letno, v primeru odstopanj se število vzorčenj poveča.
Na vodovodnem sistemu se  opravlja priprava pitne vode – avtomatska dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. Koncentracije prostega preostalega klora  so v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Vodovodni sistem BRUNK (število prebivalcev cca 140, distribucija vode cca 75 m3/dan)
Vodovodni sistem Brunk se napaja iz vodnega vira – točkovnega zajetja Ivje in drenažnega zajetja Ivje. V območje oskrbe sodijo naselja Rudna vas, Budna vas, Hrušice, Goreljce, Vrhovška gora, Dobrava in Brunška gora.
Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 21 x letno, v primeru odstopanj se število vzorčenj poveča.
Na vodovodnem sistemu se  opravlja priprava pitne vode – avtomatska dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. Koncentracije prostega preostalega klora  so v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Vodovodni sistem SVIBNO (število prebivalcev cca 145, distribucija vode cca 20 m3/dan)
Vodovodni sistem Svibno se napaja iz vodnega vira Bele vode – tri točkovna zajetja. V območje oskrbe sodijo naselja Svibno in Počakovo.
Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 8 x letno, v primeru odstopanj se število vzorčenj poveča.
Na vodovodnem sistemu se  opravlja priprava pitne vode – avtomatska dezinfekcija z natrijevim hipokloritom. Koncentracije prostega preostalega klora  so v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.


Ocena tveganja

Namen HACCP študije o oceni tveganja je zagotoviti postopke, ki bodo zagotavljali zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno oskrbo skozi celoten postopek od pridobivanja vode do končnih mest porabe. Za dosego tega cilja je potrebno  zaobseči vsa potencialna tveganja, ki izvirajo iz pridobivanja vode ali nastajajo med samim procesom oskrbe s pitno vodo.

Na podlagi izdelanih shem postopkov in izdelanih diagramov procesov se identificirajo potencialni biološki, kemični in fizikalni dejavniki tveganja  ter okoliščine (vzroki-pogoji), ki lahko povzročijo tveganje za zdravje pri porabnikih.
Namen analize tveganja je izdelati oceno tveganja za zdravje porabnikov in predvideti preventivne  ukrepe s katerimi bo mogoče morebitno prisotno tveganje  preprečiti ali zmanjšati na najnižjo možno oziroma sprejemljivo raven.

Pri analizi tveganja se upoštevajo tudi:

 • vplivi iz okolja (širša in ožja lokacija),
 • tehnične in higienske zahteve za naprave, opremo, omrežje in objekte, higienske in zdravstvene zahteve za zaposlene v oskrbi s pitno vodo, število in občutljivost porabnikov;
 • izvor, izdatnost in lastnosti surove vode (hidrogeološke karakteristike), izobraženost in usposobljenost zaposlenih v oskrbi s pitno vodo.

Analize tveganja na vodovodnih sistemih

Stopnja v procesu Dejavnik tveganja Okoliščine, ki lahko povzročijo tveganje Verjetnost pojva Vpliv na zdravje Ocena tveganja KKT
PRIDOBIVANJE VODE Fizikalni: Pesek, delčki zemlje, tujki v vodi, suspendirani delci … Vsak izreden dogodek, vremenska ujma, vdor površinske onesnažene vode ipd. redko majhen – trenuten nizko Ne
Kemijski: Pesticidi, težke kovine, nitart oz. nitrit, mineralna olja… Nesreča, nekontrolirani izpusti iz umazanih dejavnosti, iz skladišč nevarnih snovi, divja odlagališča odpadkov, uporaba fitofarmacevtskih sredstev na kmetijskih površinah, prekomerna uporaba gnoja in gnojevke ipd. redko velik – dolgotrajen srednje Ne
Mikrobiološki: E. coli ali druge patogene bakterije Prekomerna uporaba gnoja in gnojevke, iztekanje iz gnojišč z gnojnimi jamami in greznic, puščanje kanalizacije, dostop živali do vodnih objektov, vdor površinsko onesnažene vode ter razpoke na objektu… redko velik – trenuten nizko Ne
DEZINFEKCIJA VODE Mikrobiološki: Preživetje in prenos E. coli ali drugih patogenih bakterij Kemijski: Trihalometani in drugi stranski produkti Fizikalni: Suspendirani delci Prenizka koncentracija prostega preostalega klora v pitni vodi omogoča preživetje mikroorganizmov in njihov nadaljnjo množitev, previsoka konc. pa kemijsko tveganje zaradi tvorbe stranskih produktov Slabša učinkovitost dezinfekcijskega sredstva ob povečanju suspen. delcev občasno velik – trenuten veliko Da
ZBIRANJE IN HRAMBA VODE Fizikalne: / / / / /
Kemijski: izločevanje kemikalij zaradi neustreznih materialov Neustrezna uporaba premazov ali materialov … redko srednji nizko Ne
Mikrobiološke: Razmnoževanje bakterij, E.coli in druge patogene bakterije Dostop živali do vodnih objektov, vdor površinsko onesnažene vode ter razpoke, prisotnost usedlin v objektih, zastajanje vode, nezadosten pretok… občasno velik – trenuten srednje Ne
DISTRIBUCIJA VODE Fizikalne: Pesek, delčki zemlje, tujki v vodi, suspendirani delci… Večji lomi in poškodbe cevi redko trenuten nizko Ne
Kemijski: izločevanje kemikalij zaradi neustreznih materialov, vnos kemikalij iz okolja Večji lomi in poškodbe cevi, neustrezna uporaba premazov ali materialov, … redko velik – dolgotrajen nizko Ne
Mikrobiološke: Razmnoževanje bakterij, E.coli in druge patogene bakterije Obloge, biofilmi, prisotnost peska, nezadosten pretok, mrtvi rokavi, večji lomi in poškodbe cevi občasno velik – trenuten srednje Ne

Obveščanje uporabnikov

Uporabnike se obvešča v skladu s Pravilnikom o pitni vodi:

 1. v primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje se obvesti prizadete porabnike čimprej oz. najkasneje v 7 dneh in sicer osebno – z letaki na dom, z obvestilom na oglasni deski in na spletni strani upravljalca. Odda se informacija o neskladnosti in priloži priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja kot posledice neskladnosti.
 2. v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode se obvesti prizadete porabnike najkasneje v 2 urah, obvešča se vsak dan do preklica in sicer preko lokalnega radia/centra za obveščanje, pisno obvestilo (nabiralnik), z obvestilom na oglasni deski in na spletni strani upravljalca. Odda se informacija o omejitvi ali prepovedi uporabe vode ter priloži obvestilo s priporočili za ravnanje v teh primerih (npr. nadomestna oskrba, prekuhavanje vode…).
 3. v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti, razen če komisija NIJZ oceni, da je neskladnost nepomembna, se obvesti prizadete porabnike takoj oz. najkasneje v 1 dnevu in sicer preko lokalnega radia/centra za obveščanje, z obvestilom na oglasni deski in na spletni strani upravljalca. Odda se informacija o izvajanju ukrepov za odpravo neskladnosti.
 4. v primeru odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov se obvesti prizadete porabnike čim prej po pridobitvi dovoljenja komisije NIJZ, a najkasneje v 7 dneh in sicer preko lokalnega radia/centra za obveščanje, z obvestilom na oglasni deski in na spletni strani upravljalca. Odda se informacija o odstopanjih, morebitnih tveganjih za porabnike in  ukrepih, ki se izvajajo.
 5. v skladu z načrtom notranjega nadzora se izdela vsako leto poročilo o kvaliteti pitne vode za porabnike in se ga z mesecem majem za preteklo leto objavi na spletni strani upravljalca, lokalnega časopisa (Posavski obzornik) in lokalnih novic (Radeške novice – izidejo v mesecu septembru).

Informacije o morebitnih nevarnostih za zdravje ljudi in nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode

Priporočila prebivalcem v primeru onesnaženosti vode

Priporočila za uporabo vode ob izdanem ukrepu prekuhavanja vode

Izpiranje interne vodovodne napeljave v prednostnih prostorih

Oskrba s pitno vodo ob obilnih padavinah

Priporočila lokalne skupnosti za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb

Priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje in odpravo tveganja, če je vzrok neskladnosti pitne vode interna vodovodna napeljava

Priporočila za ravnanje ob utemeljenem sumu, da so lahko v pitni vodi prisotni paraziti

Preprečevanje razmnoževanja legionel v internih vodovodnih napeljavah


Nasveti za varčevanje s pitno vodo

 • Po vsaki uporabi tesno zapirajte pipe.
 • Redno preverjajte delovanje WC kotlička za vodo. Pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajte samo, ko  sta polna posode oziroma perila.
 • Poskusite se prhati manj kot 5 minut.
 • Med umivanjem zob zaprite pipo.
 • Vodo, ki ste jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa, lahko ponovno uporabite za zalivanje lončnic.
 • Za tajanje zamrznjenih izdelkov ne uporabljajte tekoče vode iz pipe.
 • Namočite posode in ponve, na katere se je prijela hrana, namesto da voda teče, medtem ko hrano drgnete s površine.
 • Hrano kuhajte v čim manjši količini vode. S tem ne boste samo prihranili vode, temveč tudi ohranili hranilne snovi v živilih.

Koristne povezave glede zdravja in uporabe pitne vode:


INFORMACIJE O TRDOTI VODE

Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin na poti do vodnih zajetij. Trdoto tvorijo spojine kalcija in magnezija (karbonati, sulfati, kloridi). Za izražanje trdote vode se uporabljajo različna merila, v tabeli je trdota izražena v nemških trdotnih stopinjah °N (1°N = 10 mg kalcijevega oksida na liter vode).

Trdota se pogosto izraža tudi v enoti mmol/l (milimol na liter vode). Merilo celokupne trdote predstavlja celotno množino kalcijevih in magnezijevih ionov, ki so raztopljeni v vodi. Pitna voda v večini naših vodovodnih sistemov je trda.

TRDOTNA LESTVICA 

Nemška trdotna stopinja °N
Mehka voda 0 – 8
Srednje trda voda 8 – 15
Trda voda 15 – 21
Zelo trda voda Nad 21

Vsebnost mineralov in trdote – vodovod Radeče:
Kalcij : 75 mg/l
Magnezij: 37 mg/l
Kalij: 0,56 mg/l
Trdota: 16,8 °N

Vsebnost mineralov in trdote – vodovod Njivice:
Kalcij : 77 mg/l
Magnezij: 42 mg/l
Kalij: 0,35 mg/l
Trdota: 15,9 °N

Vsebnost mineralov in trdote – vodovod Brunk:
Kalcij : 88 mg/l
Magnezij: 40 mg/l
Kalij: 3.4 mg/l
Trdota: 17,9 °N

Vsebnost mineralov in trdote – vodovod Svibno:
Kalcij : 64 mg/l
Magnezij: 32 mg/l
Kalij: 0.58 mg/l
Trdota: 15,0 °N


MESEČNA POROČILA O REZULTATIH PREIZKUSOV PITNE VODE ZA LETO 2024

– za mesec januar: Tabela

– za mesec februar: Tabela

– za mesec marec: Tabela

– za mesec april Tabela

za mesec maj Tabela


LETNA POROČILA O REZULTATIH PREIZKUSOV PITNE VODE

Poročilo o rezultatih preizkusov pitne vode na javnih vodovodnih sistemih v Občini Radeče:

– za leto 2023: Poročilo o kvaliteti pitne vode 2023, Obvestilo uporabnikom 2023

– za leto 2022: Tabela

– za leto 2021: Tabela

– za leto 2020: Tabela

– za leto 2019: Tabela

– za leto 2018: Tabela

– za leto 2017: Tabela

– za leto 2016: Tabela

– za leto 2015: Tabela

– za leto 2014: Tabela

– za leto 2013: Tabela

– za leto 2012: Tabela

– za leto 2011: Tabela

Preskoči na osrednjo vsebino