Predstavitev

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991 in s tem letom je tudi prevzelo dejavnosti, ki jih je pred tem opravljala Krajevna skupnost Radeče.
Pravo funkcijo je podjetje dobilo z ustanovitvijo Občine Radeče leta 1994, ki je v svojih pravnih aktih določila obveznosti na področju javnih gospodarskih služb.

Danes podjetje zagotavljanja izvajanje javnih gospodarskih služb in sicer:

  • Ravnanje s komunalnimi odpadki
  • Oskrba s pitno z vodo
  • Javna snaga in čiščenje javnih površin
  • Urejanje javnih poti,površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin
  • Urejanje pokopališč ter pokopališka – pogrebna dejavnost
  • Urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste
  • Vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – parkirišč, postajališč, ipd
  • Javna razsvetljava
  • Vzdrževanje lokalnih in drugih javnih cest
  • Vzdrževanje in upravljanje z javno kanalizacijoPodjetje je oblikovano kot družba z omejeno odgovornostjo, katere glavni lastnik in ustanovitelj je Občina Radeče.Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Radeče. Pooblaščenec v imenu ustanovitelja je župan Občine Radeče.Nadzorni svet je sestavljen iz šestih članov, od katerih štiri imenuje ustanovitelj, enega določi svet delavcev v podjetju, enega pa delavci neposredno izvolijo za svojega predstavnika.

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino