Odvajanje komunalne in padavinske vode

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je obvezna občinska gospodarska javna služba. V zvezi z izvajanjem te gospodarske javne službe je Občina Radeče leta 2001 sprejela Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode na območju občine Radeče (Uradni list RS, št. 86/2001).

Zagotavljanje izvajanja javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se zagotavlja tako fizičnim kot pravnim osebam s priključevanjem na javno kanalizacijsko omrežje, s pogoji ločevanja komunalne in padavinske odpadne vode na poselitvenih območjih, kjer je že zgrajen dvocevni – ločeni sistem.

Na območjih že zgrajene javne kanalizacije, kot tudi na območjih novogradnje kanalizacijskega omrežja je obvezno priključevanje.

Novogradnja se dimenzionira na način, ki bo dopuščal priključevanje vsem bodočim uporabnikom, ki bodo podali zahtevo za priključitev. Projektiranje kanalizacije se izvaja tako, da se interni priključek za vsako stavbo izvede posebej, lokacije greznic se ugotovijo predhodno, s tem pa se posledično pogojujejo tudi potek kanalizacije. Izjema so objekti, kjer so tehnični zadržki.

Greznice se ne opuščajo, ker sistem še ni zaključen s čistilno napravo. Vsak uporabnik se vpiše v evidenco, ki jo vodi upravljalec javnega kanalizacijskega sistema. Ukinitev priključka ni mogoča, razen v primeru kadar se priključeni objekt poruši.

Preskoči na osrednjo vsebino