Gospodarjenje z odpadki

JP Komunala Radeče d.o.o. vrši na celotnem območju občine Radeče dejavnost gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki, ki zajema zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na ustrezne lokacije za prevzem odpadkov.

Pravna podlaga za ureditev dejavnosti so (poleg zakonskih) še Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radeče (Uradni list RS, št.35/2001) 

V redni odvoz odpadkov je vključenih že skoraj 81% vseh prebivalcev, vso gospodarstvo, obrtne obratovalnice in ustanove. Sistem ločenega zbiranja odpadkov je organiziran v vseh urbanih območjih, na ekoloških otokih, kjer so posode za papir, plastenke ter steklo. Za ostale odpadke imajo vsi uporabniki tipske plastične in kovinske posode različnih velikosti 80, 120, 160, 240, 770 in 1100 l, glede na število uporabnikov. V manjši meri so v uporabi tudi kovinski zabojniki kapacitete 5 m3 (kontejnerji), namenjeni težje dostopnim zaselkom.

Odvoz se izvaja tedensko, kontejnerski odvoz pa na odpoklic. Odvoz kosovnih odpadkov se vrši enkrat letno v mesecu aprilu in sicer ločeno za kovinske odpadke in belo tehniko, za lesene odpadke in plastiko ter za odpadno elektronsko opremo.
 
Ločeno zbrane frakcije odpadkov se morajo oddati (brezplačno) pooblaščeni organizaciji, ki so zakonsko določene.

Deponiranje preostalih komunalnih odpadkov s področja Občine Radeče se izvaja na regijski deponiji Unično, ki jo uporabljajo še občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija.

Navodila za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov

Preskoči na osrednjo vsebino